Érintésvédelem Gosztolya Biztonságtechnika KFT. Veszprém megye GOSZTOLYA BIZTONSÁGTECHNIKA KFT.

e-mail: gosztolyakft@gmail.com

tel: +3670-315-5894

KEZDŐLAP

RIASZTÓ

RENDSZER

KAMERA

RENDSZER

ROBBANÁSBIZTOS

 BERENDEZÉS

 FELÜLVIZSGÁLAT

ÜZLET

HANGOSÍTÁS

ÉRINTÉSVÉDELMI

FELÜLVIZSGÁLAT

VILLÁMVÉDELMI

FELÜLVIZSGÁLAT

ERŐSÁRAMÚ

TŰZVÉDELMI

 FELÜLVIZSGÁLAT

ÉPÜLET-

VILLAMOSSÁGI

SZERELÉS

KAPCSOLÓ-

SZEKRÉNY

GYÁRTÁS

VILiLÁMVÉDELMI SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT

Felülvizsgálatok Veszprém megyében a legjobb áron! Hívjon!

Gosztolya Biztonságtechnika KFT. Villámvédelmi felülvizsgálat Veszprém megye

A villámvédelem szabványossági felülvizsgálatának szükségességét és gyakoriságát a 28/2011. (IX. 6.) BM számú rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat  (O.T.SZ.) határozza meg.

Gosztolya Biztonságtechnika KFT. OBO Villánvédelem Komplex Villámvédelmi felülvizsgálat 

• az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben és szabadtéren legalább

3 évenként,
• a "C" - „D" - „E" tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben és szabadtéren legalább 6 évenként,

 tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgálni.

 Padragkút, Szőc, Csehbánya

A 28/2011. (IX.6.) BM számú rendelet szerint:

 

218. § A villámvédelmi berendezés norma szerinti, ha tervezése, kivitelezése, felülvizsgálata, karbantartása megfelel a vonatkozó műszaki követelménynek, vagy azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújt.

 

219. § (1) Új építménynél, valamint a meglévő építmény rendeltetésének megváltozása során a villámcsapások hatásaival szembeni védelmet norma szerinti villámvédelmi berendezéssel kell biztosítani.

 

(2) A meglévő nem norma szerinti villámvédelmi berendezés bővítése az adott építmény meglévő rendeltetésével összefüggő átalakításával, bővítésével együtt történik.

 

(3) A meglévő nem norma szerinti villámvédelmi berendezés bővítésének meg kell felelnie a villámvédelmi berendezés létesítésekor, vagy utolsó felülvizsgálatakor érvényes műszaki követelménynek.

 villamvedelmi_meres_villamvedelmi_felulvizsgalat_Villamvedelmi_fokozatok_villamvedelmifelulvizsgalat_Gosztolya_Biztonsagtechnika_KFT_elosztoepites_www.gosztolyakft.hu

Norma szerinti villámvédelmi berendezés tűzvédelmi követelményei:


226. § (1) A villámvédelmi berendezésen el kell végezni

 
a) a létesítés során a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt a részleges felülvizsgálatot,
b) a létesítést követően az átadás előtt az első felülvizsgálatot,
c) a jogszabályban előírt időszakonként az időszakos felülvizsgálatot,
d) a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően a rendkívüli felülvizsgálatot.

 
2) A villámvédelmi berendezést - ha jogszabály másként nem rendelkezik

a) LPS I és LPS II osztály esetén legalább háromévenként
b) egyéb esetben legalább hatévenként, tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melyek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

 

Új létesítésű épületek esetében az épület villámvédelmét MSZ EN 62305 szabvány szerint kell megtervezni, kivitelezni és felülvizsgálni.

Villámvédelem GK Vill Protect Kft

Nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezés időszakos felülvizsgálata:

228. § (1) A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezés időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni
(pl.. MSZ 274 szabványsorozat, 9/2008 ÖTM rendelet, 2/2002 BM rendelet kell figyelembe venni, az alapján kell felülvizsgálni és minősíteni.

Nem alkalmazható rá a MSZ EN 62305 szabvány!

(2) A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik tűzvédelmi szempontból
a) a „C", „D" és „E" tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben és szabadtéren legalább hatévenként,
b) egyéb építményben, szabadtéren legalább 3 évenként,
c) a villámhárító berendezés, vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja
d) sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

227. § (1) A felülvizsgálat elvégzését a felülvizsgálatról készített jegyzőkönyv és az ennek alapján elkészített minősítő irat tanúsítja.

(2) A villámvédelmi minősítő irat tartalmazza

a) az ellenőrzés időpontjának kezdetét és végét,
b) a vizsgált építmény pontos, azonosításra alkalmas megnevezését, a vizsgálat tárgya pontos, egyértelmű határainak megvonásával,
c) a felülvizsgálat alapját képező szabványokat - évszám feltüntetésével - vagy előírásokat, az eltérési engedélyeket a keltezés és az iktatási szám feltüntetésével,
d) a építmény villámvédelmi kiviteli vagy átadási dokumentációjának azonosítóit és az LPS x, illetve LPMS x villámvédelmi szintet
e) a vizsgálatkor elfogadott különféle bizonylatok, érintésvédelmi mérések, tűzvédelmi besorolás felsorolását,
f) a vizsgált berendezések „megfelelő", „nem megfelelő", „hibaelhárítás után megfelelő", vagy „tervezői közreműködést igényel" minősítéseit, valamint valamennyi talált és azonnal ki nem javított hiba, hiányosság felsorolását - azok helyének azonosításra alkalmas meghatározásával - és kijavításának dátumszerű határnapját,
g) összefoglaló minősítő véleményt arról, hogy a villámvédelmi berendezés a rendeltetésszerű használatra biztonsági szempontból megfelel-e,
h) az ellenőrzést vezető személy(ek) nevét, aláírását, szakképzettségét igazoló vizsgabizonyítvány számát, cégszerű aláírást
i) a vizsgálatot végző gazdálkodó szervezet, nevét és telephelyét,
j) a vizsgált berendezés azonosításra alkalmas vázlatát.

 villámhárító felülvizsgálata Gosztolya Biztonságtechnika KFT. Villámvédelmi felülvizsgálat

A VILLÁMVÉDELMI MINŐSÍTŐ IRAT

Összehasonlítjuk a felszerelt- és a villámvédelmi csoportosítás alapján szükséges villámhárítót.
Minősítjük a felfogó, levezető, földelés, méretfokozat, levezető mechanikai megfelelőségét, a megjegyzés pontban - szabványossági hiányosság feltárásakor - sorszámot helyezünk el, melyre hivatkozva a minősítő írat ide vonatkozó szám szerinti fejezetében kifejtjük a hiányosságot, javaslatot adunk annak szabványos kivitelezésére.

A minősítő irat mérési jegyzőkönyv fejezetében rögzítjük a villámvédelmi földeléseken mért értékeket, minősítjük azokat.

A helyszíni felülvizsgálat kiterjed a felfogó, levezető, földelés kialakítására, a legkedvezőtlenebb becsapási pontot figyelembe véve, a megengedett áram utak vektoriális eredőjének, vízszintes vetületének számítására, a felfogó elrendezési fokozatát figyelembe véve az épület villámvédelmi lefedettségére.

A villámvédelmi felülvizsgálat kiterjed még a belső villámvédelemre, a túlfeszültség levezetők meglétére, az esetleges másodlagos kisülési veszéllyel járó megközelítésekre.

villamvedelmi_felulvizsgalat_Gosztolya_Biztonsagtechnika_KFT_Veszprem_megye

A MINŐSÍTÉS fejezetben összefoglalót adunk a megrendelő részére a villámhárító állapotáról, a feltárt hiányosságokról, javaslatot adunk a szabványos szerelésre, meghatározzuk a következő felülvizsgálat időpontját.EMC KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFELELŐ VILLÁM- ÉS TÚLFESZÜLTSÉGVÉDELEM

Az elektronikus berendezések csak akkor üzemelnek biztonságosan és a törvényelőírások és rendeletek szerint csak akkor hozhatók kereskedelmi forgalomba, ha az elektromágneses zavarás és zavartatás EMC „Az elektromágneses összeférhetőség” MSZ EN 61000 szabványsorozat követelményeinek is megfelelnek és azt a termék gyártója illetve forgalmazója vizsgálati jegyzőkönyvekkel igazolja (CE tanúsítvány). Az EMC követelményeknek azért kell megfelelni, mert a berendezések, és az elektronikus termékek elektromágneses zavarforrások is lehetnek, vagy a környezetükben fellépő elektromágneses hatások a berendezések működésében különböző zavarokat, és hibás működést idézhetnek elő,
vagy esetenként a berendezések tönkremenetelét is okozhatják.
Ha az EMC szabványkövetelmények teljesülnek is, ennek ellenére a gyakorlatban mégis sokszor előfordulnak olyan rövid idejű elektromágneses impulzus hatások is, melyek az EMC szabványban megengedett határértékeket messze meghaladják és a berendezéseket tönkreteszik. Ilyen elektromágneses hatások lehetnek a különböző zárlati jellegű védelmi működéskorfellépő kapcsolási túlfeszültségek, valamint a közvetlen-, vagy közeli és távoli villámcsapások


komplex_villamvedelem_Gosztolya_Biztonsagtechnika_KFT.

MILYEN GYAKRAN VÁRHATÓ VILLÁMHATÁS?

Magyarországon a villámcsapások száma átlagosan négyzetkilométerenként évente legalább kettő. Az épületeket és vagyontárgyakat ért villámcsapások a hazai biztosítótársaságok adatai szerint a nem megfelelő villámvédelem, vagy a villámvédelem hiánya miatt évente több száz millió forint villámkárt okoznak!
Ennél sokkal jelentősebbek azonban azok a pótolhatatlan károk,
melyeket a másodlagos villámhatások okoznak. A másodlagos hatás abból adódik, hogy a villám elektromágneses erőtere és ennek időbeni gyors változása feszültséget indukál pl. a villámhárító szerkezet levezetőjének közelében húzódó elektromos vezetékekben, így a villámáram egy része elektromágnesesen átindukálódhat, mely tönkreteheti az erre érzékeny elektromos készülékeket (pl. televízió, számítógép, telefon, stb.).
Szerencsétlenebb esetekben ezek a készülékek tüzet is okozhatnak.
Másodlagos hatások több százszoros gyakorisággal jelentkeznek, mint a közvetlen villámcsapások, mert a villámtalppont (a villámcsapás helye) köré rajzolható több kilométeres hatósugarú kör felületével arányosan megnő a romboló hatás gyakorisága! Ezért csak olyan villámvédelem képes megvédeni az épületen belül üzemelő elektronikus berendezéseket az elektromágneses villámimpulzus hatásokkal szemben, amely közvetlen villámcsapás esetén is az EMC szabványban előírt határértékek alá korlátozza az elektronikákra jutó túlfeszültség igénybevételeket (MSZ EN 62305-4. „A villám elektromágneses impulzusa elleni védelem.”

KAPCSOLÁSI TÚLFESZÜLTSÉGEK

Fogyasztók ki-be kapcsolása, zárlatvédelem működése, karbantartási lekapcsolások, hálózati tranziensek naponta ugyancsak számtalan túlfeszültség impulzust gerjesztenek a hálózaton, melyek kisebb energiájúak ugyan a villámhatásoktól, előfordulási gyakoriságuk viszont sokkal nagyobb, mint a villámcsapásoké. A többlépcsős belső villám- és túlfeszültség védelem ezek ellen is védelmet biztosít!

A VILLÁM- ÉS TÚLFESZÜLTSÉGVÉDELEM JELENTŐSÉGE

Az informatika és a mikroelektronika gyors fejlődésének vívmányai sokkal könnyebbé és kényelmesebbé teszik életünket. A legkülönbözőbb ipari, gazdasági tevékenységek automatizálása, szervezése és a hatékony munkavégzés területén viszont nélkülözhetetlenek. Mindezen előnyök mellett azonban az elektronikus rendszerek üzembiztonsága és megbízhatósága szempontjából új függőségek és veszélyeztetések is kialakultak. Ez a villamos hálózatokkal átszőtt világ a növekvő információátvitelével együtt a zavarokra és működéséhez szükséges adatátviteli, illetve távközlési hálózatok meghibásodásaira, üzemkieséseire igen érzékeny. Hosszabb ideig tartó meghibásodásuk akár katasztrófahelyzetet is előidézhet. Ahhoz, hogy ennek a súlyát és szükségességét fel tudjuk mérni, gondolatban 1-2 napra, vagy 1-2 hétre kapcsoljuk le az épület főkapcsolóját, vagy kapcsoljuk ki elektronikus eszközeinket. Képzeljük bele magunkat abba a helyzetbe, hogy az összes ”elektronika”, még a szórakoztató elektronika is, másodlagos villámhatás miatt tönkrementek, és a számítógépeinkben tárolt adatbázis is elveszett. Az épület fűtése és vészvilágítása, telefon és biztonsági rendszere is működésképtelenné vált. Gyakorlati tapasztalatok szerint egy közeli villámcsapás is már sokkal gyakrabban tönkreteszi az elektronikus berendezéseket mérő és szabályozó rendsze reket, számítógépeket, televíziókat, mintsem gondolnák. Ezen a helyzeten csak úgy lehet segíteni, ha szabványos, korszerű és hézagmentes külső és belső villámvédelmet, megfelelő többlépcsős túlfeszültségvédelmet létesítenek mind a villamos energiaellátó-, mind a jelvezetéki hálózatokon, és azokat rendszeresen, a szabványban előírt gyakorisággal ellenőrzik!

KÜLSŐ VILLÁMVÉDELEM

Tűzvédelem szempontjából a külső villámvédelem nélkülözhetetlen!

villamvedelmi_meres_villamvedelmi_felulvizsgalat_Villamvedelmi_fokozatok_villamvedelmifelulvizsgalat_Gosztolya_Biztonsagtechnika_KFT_eloszto_www.gosztolyakft.hu

Ha nincsen villámhárító felszerelve az épületre, akkor a gyúlékony, tűzveszélyes anyagokból készített szerkezeteket egy közvetlen villámcsapás magas talpponti hőmérséklete, és a szétfröccsenő izzó anyagszemcsék tűzgyújtó hatása meggyújthatja és ennek következtében az épület leéghet. Ez azt jelenti, hogy kisfogyasztókra, családi házakra külső villámvédelmet csak abban az esetben nem kell felszerelni, ha az ide vonatkozó szabvány megítélése szerint az épület kedvező természetes villámvédelmi adottságaira tekintettel azt nem írja elő. A környezet jelentős mértékben befolyásolja, hogy az épület milyen valószínűséggel kaphat közvetlen villámcsapást. A zárt beépítésű környezet, ahol az épületeket több oldalról is hasonló jellegű épületek veszik körül, egy-egy épület szempontjából a közvetlen villámcsapás veszélyét csökkenti. Az építési magasságok nem különböznek jelentősen, és nincs olyan, az átlagmagasságból kiemelkedő tereptárgy (pl. templomtorony) sem, amely növeli a közvetlen villámcsapás valószínűségét. A zárt beépítésnek az is előnye, hogy ilyenkor az (akár erősáramú, akár távközlési jellegű) hálózatra sok közeli fogyasztó csatlakozik, és így a villámáram közvetlen villámcsapás esetén is gyorsan megoszlik a csatlakozási pontok között. Ezeknél a házaknál elfogadható a túlfeszültség-védelmet 30-40 kA-es villámimpulzus levezetésére tervezni. A másodlagos villámhatásokkal szemben azonban ekkor is célszerű védeni az elektronikus berendezéseket. A külső villámvédelem feladata az, hogy közvetlen villámcsapás esetén a villámbecsapási talppontot károkozás mentesen a villámhárító felfogóján (a villámhárító csúcsa) képezze és a villámáramot, megfelelő keresztmetszetű és villamosan jól vezető áramúton (felfogó >>> levezető >>> földelő) biztonságosan levezesse a földbe. A levezető a villámhárítónak az a része, amelyik a felfogót – megfelelő vezető keresztmetszettel – összeköti a villámhárító földelővel. A villámhárító földelő-berendezés a villámhárítónak az a része, amely vagy közvetlenül, vagy betonba ágyazott vezetőként érintkezik a talajjal és a villámáramot levezeti a földbe. A villámvédelmi földelőt és az érintésvédelmi földelőtszabvány szerint az EPH (EgyenPotenciálra Hozó) főcsomópontban össze kell kötni egymással. A földelő ellenállásának rendszeres ellenőrző mérése céljából külön mérő-csatlakozó helyeket kell kialakítani. A levezetett töltések azonban nem tudnak akadálytalanul szétáramlani a földben, mert a föld ellenállásába ütköznek. Ezt az ellenállást a villámvédelem a „földelő szétterjedési ellenállásának” vagy egyszerűen csak földelő ellenállásnak nevezi. Belső villámvédelem és túlfeszültség-védelem ismeretes, hogy a villámimpulzus mint elektromágneses zavarforrás olyan jelenség, amelynek során több MegaJoule energia szabadul fel. Ez a nagy energiájú elektromágneses impulzus a szabványelőírásoknak megfelelően megépített külső villámvédelem dacára az általa védett térrészeken belül üzemelő érzékeny elektronikus berendezések számára - belső villámvédelem és túlfeszültség-védelem hiányában - nem nyújt megfelelő védelmet, mert a villámkisülés különböző csatolások útján működési zavarokat és túlfeszültség-meghibásodásokat okozhat az elektronikus berendezésekben. Így időszerűvé vált a közelmúltban a belső villámvédelem műszaki követelményeinek egységesítése, ezzel együtt az is, hogy a hálózatra kapcsolás feltételei az általános európai villamos biztonságtechnikai szabványoknak megfelelően, az elektromágn

eses összeférhetőség (EMC) követelményeinek megfelelő villám- és túlfeszültségvédelem új, megváltozott követelményeivel egészüljenek ki, azokkal összhangban legyenek. Az elektromágneses villámimpulzus elleni védelem szükségességével új épület tervezésekor, ill. meglévő épületbe telepítendő új információs rendszer tervezési szakaszában foglalkozni kell. A villámvédelem tervezésének koordinálása általában az épület tervezőinek a felelőssége, együttműködve a villámvédelmi szakértőkkel. A belső villámvédelem az LPZ (Lightning Protecting Zone) 0/1 zónahatáron létesített villámáram-levezetőképes potenciálkiegyenlítő öszszecsatolások hézagmentes rendszere. Feladata a villámáram behatolásának megakadályozása a külső villámvédelem által védett térrészekbe. A külső villámvédelem, belső villámvédelem, az elektromágneses árnyékolás, a villámvédelmi egyenpotenciálrahozás, és a túlfeszültségvédelem többlépcsőshézagmentes rendszere az LPZ villámvédelmi zónarendszerbe egyesítve alkotják az elektromágneses összeférhetőség (EMC) követelményeinek megfelelő villám- és túlfeszültségvédelem rendszerét.

LPZ (LIGHTNING PROTECTING ZONE) VILLÁMVÉDELMI ZÓNÁK

Az elektromágneses villámimpulzus ellen védendő teret védelmi zón

ákra (LPZ) kell osztani, amelyekben meg kell határozni a különböző elektromágneses hatásoknak kitett térrészeket és az LPZ zónahatárokon ki kell jelölni a kapcsolódó védelmi pontokat. A zónákra az a jellemző, hogy a zónahatárokon az elektromágneses jellemzőkben jelentős változás következik be.

Villamvedelmi_fokozatok_villamvedelmifelulvizsgalat_Gosztolya_Biztonsagtechnika_KFT_www.gosztolyakft.hu

Az LPZ villámvédelmi zónák veszélyeztetettségét le lehet vezetni azokból a követelményekből, amelyeket az egyes elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványok írnak elő. LPZ 0 Az a védőzóna, amelyben direkt villámcsapások bárhol lehetségesek. LPZ 0A az a zóna, ahol a berendezések közvetlen villámcsapásnak vannak kitéve, és ezért a teljes villámáramot kell vezetniük.
Ebben a zónában az elektromágneses erőtér csillapítatlanul létrejön.
LPZ 0B az a zóna, ahol a berendezések nincsenek közvetlen villámcsapásnak kitéve, de az elektromágneses erőtér csillapítatlanul létrejön. LPZ 1 az a zóna, ahol a berendezések nincsenek közvetlen villámcsapásnak kitéve és a zónán belül az áram minden vezetőszerkezetben korlátozva van az 0A és a 0B zónához képest, továbbá az árnyékolástól függően az elektromágneses erőtér is csillapított lehet. LPZ 2 és további magasabb rendű zónák. Ha még kisebb vezetési áramot és/vagy elektromágneses erőteret kell / lehet megengedni, további zónákat kell bevezetni. Az ezekkel szemben támasztott követelményeket a védendő rendszerre megengedett elektromágneses mikrokörnyezeti jellemzők határozzák meg. Általában, minél nagyobb a zóna sorszáma, annál kisebbek az elektromágneses környezeti jellemzők határértékei.
Családi házaknál a ház fala jelenti a 0/1 villámvédelmi zónahatárt és általában itt van elhelyezve a fogyasztásmérő és a földelőszonda is. Villámvédelem szempontjából ez a legkedvezőbb eset, mert közvetlenül a 0/1 zónahatáron, a méretlen szakaszon ki lehet alakítani az EPH csomópontot és ide lehet csatlakoztatni a B fokozatú túlfeszültség levezetőt, amely a nagy energiájú túlfeszültség impulzusok levezetésére szolgál. Az, hogy ezek a berendezések a 0/1 zónahatáron vannak, emeli a védelem hatásfokát. Emellett a zónahatáron lehetnek még ezen kívül különböző szerelvények (pl.: parabolaantenna, villamos- és távközlési tetőtartó, biztonsági kamera stb.) amelyek a kábelezésükön keresztül az 1-es zónába, azaz a ház belsejébe vezethetik a villámáramot. A külső villámvédelem szakszerű kiépítésével javíthatunk a helyzeten, ha a szerkezet ezáltal védett térbe kerül. Csak ezek után lehet a védettséget megfelelő levezetők beépítésével növelni.

MIÉRT KELL HÁROM FOKOZATÚ VÉDELMET BEÉPÍTENI?

A kérdésre igen egyszerű a magyarázat: Villámcsapás esetén csak az első két védelmi fokozat („B” és „C”) beépítése nem elegendő, mert igaz, hogy a villámáramot képesek együttesen károsodás nélkül leve zetni, de a második „C” osztályú védelem feszültség határolási szintje még nem nyújt megfelelő védelmet az elektronikus tápegységek számára, így azok tönkremennének. Ezért szükség van szükség harmadik fokozatként a „D” osztályú finomvédelemre. Tehát védelmet az energiaelosztó hálózaton is csak a szabványos, összehangolt, teljes körű, hézagmentes és bevizsgált háromlépcsős villám- és túlfeszültségvédelem biztosíthat. Ez természetesen érvényes az összes jelvezetéki és adatátviteli hálózatra is. (Kábeltelevízió, TV és rádió antenna, telefon, Fax, Internet, riasztók stb.) Fontos a villámcsapáskor fellépő villámhatások elleni„villámvédelmi potenciálkiegyenlítés” létesítése a méretlen fővezetéki hálózaton a fogyasztásmérő előtt(EPH csomópont kialakítása), hiszen ez a túlfeszültségérzékeny elektronikus berendezések biztonságos védelmének nélkülözhetetlen feltétele. Mind az áramszolgáltatóknak, mind a fogyasztóknak ugyanis közös érdeke a túlfeszültségérzékeny berendezések biztonságos üzemeltetési feltételeinek a megteremtése és egy megkerülő villámáram út kiépítése. A hálózat hossza mentén, kívülről befele haladva az LPZ villámvédelmi zónahatárok átlépési pontjain potenciálkiegyenlítéseket kell létesíteni. Az első készülék az épület EPH főcsomópontján a fogyasztásmérő előtt beépített „B” osztályú (10/350μs) villámáram levezető fokozat. A második túlfeszültségvédő fokozat készülékei „C” osztályú: 15 kA (8/20μs) varisztor kell legyenek. A „C” osztályú levezetőket mindig a fogyasztásmérő után lévő elosztószekrényekbe célszerű beépíteni. Ahol a B-fokozat beépítésre kerül, ott ezzel egy időben általában a „C” is, mert jelentős többletköltséget ez nem okoz, és beszerelését a B-fokozathoz hasonlóan célszerűszakemberre bízni. A védelem hatásfokát azonban jelentős részben a „D” fokozatú finomvédelmek és a gyengeáramú védelmi eszközök beépítése határozza meg, mely azonban komoly költségtöbblettel járhat. Ezért fontos annak eldöntése, hogy mely fogyasztókat mennyire kell védeni, és a védelmi rendszert költség és hatékonyság tekintetében hogyan lehet optimalizálni. A harmadik „D” osztályú úgynevezett „finom” túlfeszültségvédelmi fokozatot az épületen belül mindig a védendő készülékek (TV, HI-FI torony, számítógép, FAX stb.) közvetlen bemenetén kell beépíteni (SF Protector , DATA Protector, FAX Protector, stb). Ezeket a védőkészülékeket mindenki saját maga egyszerű összedugaszolással beépítheti. Azért van néhány dolog, amire oda kell figyelni: • Finomvédelmi eszköz működéséhez elengedhetetlen a védőföldelés, ezért csak földelt konnektorba érdemes csatlakoztatni. • Ahhoz, hogy a durva és a finom védelem megfelelően együtt tudjon működni, a „C” és a „D” fokozat között legalább 5-6 m távolságnak kell lenni. Kisebb távolságnál a finomvédelem könnyen túlterhelődhet és tönkremehet. • Ahhoz, hogy a finomvédelem megfelelően hatásos legyen, közvetlenül a védendő berendezés elé kell beépíteni.
A kettő között 2-3 m-nél nagyobb vezetékhossz nem lehet.
Ellenkező esetben ezen a már nem védett vezetékszakaszon a készülék tönkretételéhez is elegendően nagy feszültség indukálódhat a villámcsapás másodlagos hatásaként. A telefon, adatkommunikációs, és TV kábelhálózatokat gyengeáramú védelemmel kell ellátni. Amely működésének feltétele az EPH hálózatra csatlakoztatás, ami a gyakorlatban elég nehezen kivitelezhető. Vannak azonban olyan erősáramú levezetők, melyek házába beépítik a gyengeáramút is, amely így a konnektor védőföldelését használhatja.
A gyengeáramú védelemnél nem különül el B-C-D fokozat.
A vezeték épületbe történő belépési pontjánál
telepítik a durvavédelmet, közvetlenül a készülék előtt pedig a finomvédelmet. A gyakorlatban ritkán épül ki a védelem ennek az elvnek megfelelően, általában egy kombinált levezetőt (amely tartalmazza a durva- és a finomvédelmet is) építenek be a készülékek előtt. A tapasztalat szerint ez a megoldás is jó hatásfokkal működik. Ezek a többlépcsős védelmek mindig fordított sorrendben működnek. Először mindig a legkisebb védelmi szintet biztosító „D” finomvédelem szólal meg, ezután a közepes „C” osztályú varisztor , majd végül a „B” osztályú villámáram levezető is, miközben a kapcsolás a „D” finomvédelem kimenetén a teljes működési idő alatt az EMC határérték alá korlátozza a feszültséget. Ez a működési mód igaz mind az energiaellátó hálózatra, mind a különböző jelvezetéki hálózatok többlépcsős rendszereire is. A villám- és túlfeszültségvédelem „A” fokozata az áramszolgáltató szabadvezetékén található, így szigorúan véve nem része a fogyasztó villámvédelmi rendszerének.
Villamvedelmi_fokozatok_villamvedelmifelulvizsgalat_Gosztolya_Biztonsagtechnika_KFT_eloszto_www.gosztolyakft.hu

VILLÁMÁRAM ÚT NYOMVONALA

Egy közvetlen villámcsapás elsősorban a csatlakozó szabadvezetéket, vagy az épület külső villámvédelmi felfogóját (villámhárítót) érheti. Ha nem lenne a hálózaton villámáram levezető sehol beépítve és az üzemeltető a saját túlfeszültségérzékeny elektronikus berendezéseit nem védené, vagy csak finom túlfeszültségvédelmet építene be a fogyasztásmérő után, közvetlenül a védendő berendezések előtt, akkor villámcsapáskor az épület földelő szétterjedési ellenállásán fellépő feszültségemelkedés és ebből adódó nagy feszültség igénybevételek a védendő elektronikus berendezéseket a finomvédelemmel együtt tönkretennék. A fővezetéken a transzformátor felé folyó villám ágáramok pedig a fogyasztásmérő áramtekercsén és az előtte lévő zárlat- és túlterhelésvédő kismegszakító készülékeken átfolyva azokat is szétrobbantanák. Emiatt komoly anyagi károk keletkeznének és a hibaelhárításig tartós villamos energiaellátási kiesés is fellépne. Ezt sajnos a gyakorlatban előfordult számtalan villámkáreset is igazolta.
Ennek kivédésére, ha szabványos többlépcsős védelmet építenének be, de a B osztályú villámáram levezetőket a mért fogyasztói hálózaton, azaz a fogyasztásmérő után építenék be, akkor a többlépcsős védelem az elektronikus berendezéseket megvédené ugyan a túlfeszültségektől, de a hálózaton a transzformátor felé visszafolyó villám ágáramok a fogyasztásmérő áramtekercsein és a zárlatvédő kismegszakító készülékeken ugyanúgy, mint az előző esetben átfolynának és szétrobbantva azokat, ebben az esetben is tartós üzemzavart és tetemes anyagi károkat okoznának. Ezért mind a fogyasztónak, mind az áramszolgáltatónak közös érdeke, hogy a B osztályú villámáram levezetők a fogyasztásmérő előtt, a fogyasztásmérőt és kismegszakítókat megkerülő villámáram nyomvonallal kerüljenek beépítésre, és mindenfajta villám- és túlfeszültségkár és energiaellátás kiesése nélkül megvédjék az energia elosztó hálózat készülékeit és szerkezeti szigeteléseit és a túlfeszültség - érzékeny fogyasztó berendezéseket.


Veszprém megye,Zala megye,Fejér megye,Győr-Sopron megye,Vas megye,
Ajka,Pápa,Sümeg,Veszprém,Zirc,Székesfehérvár,Győr,Devecser,Szombathely,Doba,Somló,Badacsony,Balatonfüred,
Keszthely,Balatongyörök,Somlóvásárhely,Doba,Budapest,Érd,Balatonalmádi,Balatonfűzfő,Kolontár,Úrkút,
Nagyvázsony,Celldömölk,Jánosháza


A tűzveszélyességi osztályok jelölése A, B, C, D, E betűkkel történik. Ezek a számok az A-től az E-ig egyre csökkenő tűzveszélyességet jelentenek.

Fokozottan tűz és robbanásveszélyes (A): az anyag heves égése, robbanása indító gyújtásra bármely halmazállapotban bekövetkezhet.

Tűz- és robbanásveszélyes (B):az anyag por formában a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez.

Tűzveszélyes (C): az a szilárd anyag, amely gyulladási hőmérséklete legfeljebb 300 fok.

Mérsékelten tűzveszélyes (D): az a szilárd anyag, amely gyulladási hőmérséklete legalább 300 fok.

Nem tűzveszélyes (E): nem éghető anyag

Tűzveszélyességi besoroláskor a területeket (pld műhely, iroda, egyéb helyiségek, vagy akár udvar) A-től E osztályig kell besorolni és azt az osztályt kell választani, amelyik meghaladja a 40%-ot.


szabványossági felülvizsgálat GOSZTOLYA BIZTONSÁGTECHNIKA KFT.

A felülvizsgálatot, ellenőrzést érintésvédelmi, villámvédelmi,
villamos tűzvédelmi és robbanásbiztos berendezések felülvizsgálatára feljogosító végzettséggel rendelkező szakember végzi.

A felülvizsgálatokat professzionális, hitelesített célműszerekkel végezzük!

Kérje ki tanácsunkat és árajánlatunkat!

Veszprém megye Vas megye Zala megye Fejér megye Ajka Veszprém Pápa Zirc Sümeg Tapolca Balatonfüred Balatonalmádi Devecser Celldömölk Városlőd Kislőd Pápakovácsi Kolontár Nyirád Halimba,komplex villámvédelem,villámvédelmi jegyzőkönyv,
 Somlóvásárhely Somlószőlős Nagyalásony Tihany Alsóőrs BadacsonytomajBalatonfűzfő Bánd Csabrendek Csopak Dabrony Döbrönte Felsőörs Ganna Bakonygyepes Herend Iszkáz Kamond Káptalanfa,jegyzőkönyv,,villám,felülvizsgál,szabványos,
Kerta Magyarpolány Mencshely Mindszentkálla Nagyvázsony Padragkút Ajkarendek Öcs Pula Nemesszalók NemeshanyNoszlop Révfülöp Szigliget Tótvázsony Tüskevár Ugod Somló Szentjakabfa Szentantalfa,szabvány,társasház,családiház,villámtűz,

Veszprém

Ábrahámhegy Adásztevel Adorjánháza Ajka Alsóörs Apácatorna Aszófő Badacsonytomaj Badacsonytördemic Bakonybél Bakonygyirót Bakonyjákó

Bakonykoppány Bakonynána Bakonyoszlop Bakonypölöske BakonyságBakonyszentiván Bakonyszentkirály Bakonyszentlászló Bakonyszücs 

Bakonytamási Balatonakali Balatonalmádi Balatoncsicsó Balatonederics Balatonfőkajár Balatonfüred Balatonfűzfő Balatonhenye Balatonkenese Balatonrendes

Balatonszepezd Balatonszőlős Balatonudvari Balatonvilágos Bánd Barnag Bazsi Béb Békás Berhida Bodorfa Borszörcsök Borzavár Csabrendek 

Csajág Csehbánya Csesznek Csetény Csopak Csót Csögle Dabronc Dabrony DákaDevecser Doba Döbrönte Dörgicse Dudar Egeralja Egyházaskesző Eplény Farkasgyepű 

Felsőörs Fenyőfő Ganna Gecse Gic Gógánfa Gyepükaján Gyulakeszi Hajmáskér Halimba Hárskút Hegyesd Hegymagas Herend HetyefőHidegkút 

Homokbödöge Hosztót Iszkáz Jásd Kamond Kapolcs Káptalanfa Káptalantóti Karakószörcsök Kékkút Kemeneshőgyész Kemenesszentpéter Kerta 

Királyszentistván Kisapáti Kisberzseny Kiscsősz Kislőd Kispirit KisszőlősKolontár Kővágóörs Köveskál Kup Külsővat Küngös Lesencefalu

Lesenceistvánd Lesencetomaj Litér Lókút Lovas Lovászpatona Magyargencs Magyarpolány Malomsok Marcalgergelyi Marcaltő Márkó Megyer MencshelyMezőlak

Mihályháza Mindszentkálla Monostorapáti Monoszló Nagyacsád Nagyalásony Nagydém Nagyesztergár Nagygyimót Nagypirit Nagytevel

Nagyvázsony Nemesgörzsöny Nemesgulács Nemeshany Nemesszalók NemesvámosNemesvita Németbánya Nóráp Noszlop Nyárád Nyirád Óbudavár Olaszfalu

Oroszi Öcs Örvényes Ősi Öskü Paloznak Pápa Pápadereske Pápakovácsi Pápasalamon Pápateszér Papkeszi Pécsely Pénzesgyőr Pétfürdő

Porva PulaPusztamiske Raposka Révfülöp Rigács Románd Salföld Sáska Sikátor Sóly Somlójenő Somlószőlős Somlóvásárhely Somlóvecse Sümeg 

Sümegprága Szápár Szentantalfa Szentbékkálla Szentgál Szentimrefalva SzentjakabfaSzentkirályszabadja Szigliget Szőc Tagyon Takácsi 

Taliándörögd Tapolca Tés Tihany Tótvázsony Tüskevár Ugod Ukk Úrkút Uzsa Vanyola Várkesző Városlőd Várpalota Vaszar Vászoly Veszprém Veszprémfajsz

VeszprémgalsaVeszprémvarsány Vid Vigántpetend Vilonya Vinár Vöröstó Zalaerdőd Zalagyömörő Zalahaláp Zalameggyes Zalaszegvár Zánka Zirc

Fejér

Aba Adony Alap Alcsútdoboz Alsószentiván Bakonycsernye Bakonykúti Balinka Baracs Baracska Beloiannisz Besnyő Bicske Bodajk 

Bodmér Cece Csabdi Csákberény Csákvár Csókakő Csór Csősz Dég Dunaújváros ElőszállásEnying Ercsi Etyek Fehérvárcsurgó

Felcsút Füle Gánt Gárdony Gyúró Hantos Igar Iszkaszentgyörgy Isztimér Iváncsa Jenő Kajászó Káloz Kápolnásnyék Kincsesbánya 

Kisapostag Kisláng Kőszárhegy Kulcs LajoskomáromLepsény Lovasberény Magyaralmás Mány Martonvásár Mátyásdomb Mezőfalva

Mezőkomárom Mezőszentgyörgy Mezőszilas Moha Mór Nadap Nádasdladány Nagykarácsony Nagylók Nagyveleg Nagyvenyim Óbarok

Pákozd PátkaPázmánd Perkáta Polgárdi Pusztaszabolcs Pusztavám Rácalmás Ráckeresztúr Sárbogárd Sáregres Sárkeresztes 

Sárkeresztúr Sárkeszi Sárosd Sárszentágota Sárszentmihály Seregélyes Soponya Söréd Sukoró SzabadbattyánSzabadegyháza Szabadhidvég

Szár Székesfehérvár Tabajd Tác Tordas Újbarok Úrhida Vajta Vál Velence Vereb Vértesacsa Vértesboglár Zámoly Zichyújfalu

Győr-Moson-Sopron

Abda Acsalag Ágfalva Agyagosszergény Árpás Ásványráró Babót Bágyogszovát Bakonypéterd Barbacs Beled Bezenye 

Bezi Bodonhely Bogyoszló Bőny Börcs Bősárkány Cakóháza Cirák Csáfordjánosfa Csapod Csér CsikvándCsorna 

Darnózseli Dénesfa Dör Dunakiliti Dunaremete Dunaszeg Dunaszentpál Dunasziget Ebergőc Écs Edve 

Egyed Egyházasfalu Enese Farád Fehértó Feketeerdő Felpéc Fertőboz Fertőd Fertőendréd Fertőhomok

FertőrákosFertőszentmiklós Fertőszéplak Gönyű Gyalóka Gyarmat Gyóró Gyömöre Győr Győrasszonyfa Győrladamér 

Győrság Győrsövényház Győrszemere Győrújbarát Győrújfalu Győrzámoly Halászi Harka Hédervár HegyeshalomHegykő 

Hidegség Himod Hövej Ikrény Iván Jánossomorja Jobaháza Kajárpéc Kapuvár Kimle Kisbabot 

Kisbajcs Kisbodak Kisfalud Kóny Kópháza Koroncó Kunsziget Lázi Lébény Levél Lipót Lövő 

Maglóca MagyarkeresztúrMáriakálnok Markotabödöge Mecsér Mérges Mezőörs Mihályi Mórichida Mosonmagyaróvár 

Mosonszentmiklós Mosonszolnok Nagybajcs Nagycenk Nagylózs Nagyszentjános Nemeskér Nyalka Nyúl Osli Öttevény

Páli PannonhalmaPásztori Pázmándfalu Pér Pereszteg Petőháza Pinnye Potyond Pusztacsalád Püski Rábacsanak

 Rábacsécsény Rábakecöl Rábapatona Rábapordány Rábasebes Rábaszentandrás Rábaszentmihály

Rábaszentmiklós RábatamásiRábcakapi Rajka Ravazd Répceszemere Répcevis Rétalap Röjtökmuzsaj Sarród Sobor Sokorópátka 

Sopron Sopronhorpács Sopronkövesd Sopronnémeti Szakony Szany Szárföld Szerecseny Szil Szilsárkány Táp

TápszentmiklósTarjánpuszta Tárnokréti Tényő Tét Töltéstava Újkér Újrónafő Und Vadosfa Vág 

Vámosszabadi Várbalog Vásárosfalu Vének Veszkény Vitnyéd Völcsej Zsebeháza Zsira

Vas

Acsád Alsószölnök Alsóújlak Andrásfa Apátistvánfalva Bajánsenye Balogunyom Bejcgyertyános Bérbaltavár Boba Borgáta Bozsok Bozzai  

Bögöt Bögöte Bucsu Bük Cák Celldömölk Chernelházadamonya CsákánydoroszlóCsánig Csehi Csehimindszent Csempeszkopács Csénye Csepreg 

Csipkerek Csönge Csörötnek Daraboshegy Dozmat Döbörhegy Döröske Duka Egervölgy Egyházashetye Egyházashollós Egyházasrádóc Felsőcsatár

FelsőjánosfaFelsőmarác Felsőszölnök Gasztony Gencsapáti Gérce Gersekarát Gór Gyanógeregye Gyöngyösfalu Győrvár Halastó Halogy Harasztifalu 

Hegyfalu Hegyháthodász Hegyhátsál Hegyhátszentjakab HegyhátszentmártonHegyhátszentpéter Horvátlövő Horvátzsidány Hosszúpereszteg Ikervár

Iklanberény Ispánk Ivánc Ják Jákfa Jánosháza Káld Kám Karakó Katafa Keléd Kemeneskápolna Kemenesmagasi Kemenesmihályfa Kemenespálfa

Kemenessömjén Kemenesszentmárton Kemestaródfa Kenéz Kenyeri Kercaszomor Kerkáskápolna Kétvölgy Kisrákos Kissomlyó Kisunyom Kiszsidány

 Kondorfa Köcsk Körmend Kőszeg Kőszegdoroszló KőszegpatyKőszegszerdahely Lócs Lukácsháza Magyarlak Magyarnádalja Magyarszecsőd 

Magyarszombatfa Meggyeskovácsi Megyehid Mersevát Mesterháza Mesteri Meszlen Mikosszéplak Molnaszecsőd Nádasd Nagygeresd NagykölkedNagymizdó 

Nagyrákos Nagysimonyi Nagytilaj Nárai Narda Nemesbőd Nemescsó Nemeskeresztúr Nemeskocs Nemeskolta Nemesládony Nemesmedves 

Nemesrempehollós Nick Nyőgér Olaszfa Ólmod Orfalu Ostffyasszonyfa OszkóÖlbő Őrimagyarósd Őriszentpéter Pácsony Pankasz Pápoc Pecöl Perenye Peresznye

 Petőmihályfa Pinkamindszent Pornóapáti Porpác Pósfa Pusztacsó Püspökmolnári Rábagyarmat Rábahidvég Rábapaty Rábatöttös

RádóckölkedRátót Répcelak Répceszentgyörgy Rönök Rum Sajtoskál Salköveskút Sárfimizdó Sárvár  Simaság Sitke Sorkifalud Sorkikápolna Sorokpolány 

Sótony Söpte Szaknyér Szakonyfalu Szalafő Szarkend Szatta Szeleste SzemenyeSzentgotthárd Szentpéterfa Szergény Szombathely Szőce Tanakajd 

Táplánszentkereszt Telekes Tokorcs Tompaládony Tormásliget Torony Tömörd Uraiújfalu Vámoscsalád Vasalja Vásárosmiske Vasasszonyfa Vasegerszeg

Vashosszúfalu Vaskeresztes Vassurány Vasszécseny Vasszentmihály Vasszilvágy Vasvár Vát Velem Velemér Vép Viszák Vönöck Zsédeny Zsennye

Zala

Alibánfa Almásháza Alsónemesapáti Alsópáhok Alsórajk Alsószenterzsébet Babosdöbréte Baglad Bagod Bak Baktüttös Balatongyörök Balatonmagyaród Bánokszentgyörgy Barlahida 

Batyk Bázakerettye Becsehely BecsvölgyeBelezna Belsősárd Bezeréd Bocfölde Bocska Bókaháza Boncodfölde Borsfa Böde Bödeháza Börzönce Bucsuszentlászló Bucsuta Csapi

Csatár Cserszegtomaj Csertalakos Csesztreg Csonkahegyhát Csöde Csömödér CsörnyeföldDióskál Dobri Dobronhegy Döbröce Dötk Egeraracsa Egervár Eszteregnye 

Esztergályhorváti Felsőpáhok Felsőrajk Felsőszenterzsébet Fityeház Füzvölgy Gáborjánháza Galambok Garabonc Gellénháza Gelse Gelsesziget GétyeGombosszeg Gosztola Gősfa Gutorfölde

 Gyenesdiás Gyűrűs Hagyárosbörönd Hahót Hernyék Hévíz Homokkomárom Hosszúvölgy Hottó Iborfia Iklódbördőce Kacorlak Kallósd Kálócfa Kányavár Karmacs Kávás KehidakustányKemendollár 

Keménfa Kerecseny Kerkabarabás Kerkafalva Kerkakutas Kerkaszentkirály Kerkateskánd Keszthely Kilimán Kisbucsa Kiscsehi Kisgörbő Kiskutas Kispáli

 Kisrécse Kissziget Kistolmács Kisvásárhely KozmadombjaKustánszeg Külsősárd Lakhegy Lasztonya Lendvadedes Lendvajakabfa Lenti Letenye Lickóvadamos Ligetfalva Lispeszentadorján 

Liszó Lovászi Magyarföld Magyarszentmiklós Magyarszerdahely Maróc Márokföld MiháldMihályfa Mikekarácsonyfa Milejszeg Misefa Molnári Murakeresztúr Murarátka 

Muraszemenye Nagybakónak Nagygörbő Nagykanizsa Nagykapornak Nagykutas Nagylengyel Nagypáli Nagyrada Nagyrécse Nemesapáti NemesbükNemeshetés Nemesnép Nemespátró Nemesrádó 

Nemessándorháza Nemesszentandrás Németfalu Nova Óhid Oltárc Orbányosfa Ormándlak Orosztony Ortaháza Ozmánbük Pacsa Padár Páka Pakod Pálfiszeg Pat

 PethőhenyePetrikeresztúr Petrivente Pókaszepetk Pórszombat Pölöske Pölöskefő Pördefölde Pötréte Pusztaapáti Pusztaederics Pusztamagyaród Pusztaszentlászló Ramocsa Rédics Resznek Rezi Rigyác

Salomvár Sand Sárhida SármellékSemjénháza Sénye Sormás Söjtör Surd Sümegcsehi Szalapa Szécsisziget Szentgyörgyvár Szentgyörgyvölgy Szentkozmadombja Szentliszló

Szentmargitfalva Szentpéterfölde Szentpéterúr Szepetnek Szijártóháza Szilvágy Teskánd TilajTófej Tormafölde Tornyiszentmiklós Tótszentmárton Tótszerdahely Türje Újudvar Valkonya 

Vállus Várfölde Várvölgy Vasboldogasszony Vaspör Vindornyafok Vindornyalak Vindornyaszőlős Vonyarcvashegy Vöckönd ZajkZalaapáti Zalabaksa Zalabér Zalaboldogfa

Zalacsány Zalacséb Zalaegerszeg Zalaháshágy Zalaigrice Zalaistvánd Zalakaros Zalakomár Zalaköveskút Zalalövő Zalamerenye Zalasárszeg Zalaszabar Zalaszántó ZalaszentbalázsZalaszentgrót 

Zalaszentgyörgy Zalaszentiván Zalaszentjakab Zalaszentlászló Zalaszentlőrinc Zalaszentmárton Zalaszentmihály Zalaszombatfa Zalatárnok Zalaújlak Zalavár Zalavég Zebecke

Budapest

Budapest I. kerület III. kerület Il. kerület IX. kerület V. kerület VI. kerület VII. kerület VIII. kerület X. kerület

Pest

Abony Acsa Albertirsa Alsónémedi Apaj Áporka Aszód Bag Bénye Bernecebaráti Biatorbágy Budajenő 

Budakalász Budakeszi Budaörs Bugyi Cegléd Ceglédbercel Csemő Csévharaszt Csobánka Csomád Csömör Csővár Dabas

Dánszentmiklós Dány Délegyháza Diósd Domony Dömsöd Dunabogdány Dunaharaszti Dunakeszi Dunavarsány Ecser

 Érd Erdőkertes Farmos Felsőpakony Fót Galgagyörk Galgahévíz Galgamácsa Gomba Göd Gödöllő GyálGyömrő 

Halásztelek Herceghalom Hernád Hévízgyörk Iklad Inárcs Ipolydamásd Ipolytölgyes Isaszeg Jászkarajenő Kakucs Kartal

Káva Kemence Kerepes Kiskunlacháza Kismaros Kisnémedi Kisoroszi Kistarcsa Kocsér KókaKosd Kóspallag

Kőröstetétlen Leányfalu Letkés Lórév Maglód Majosháza Makád Márianosztra Mende Mikebuda Mogyoród Monor

Nagybörzsöny Nagykáta Nagykovácsi Nagykőrös Nagymaros Nagytarcsa Nyáregyháza NyársapátÓcsa Őrbottyán 

Örkény Pánd Páty Pécel Penc Perbál Perőcsény Péteri Pilis Pilisborosjenő Piliscsaba Pilisjászfalu Pilisszántó Pilisszentiván 

Pilisszentkereszt Pilisszentlászló Pilisvörösvár Pócsmegyer Pomáz Pusztavacs PusztazámorPüspökhatvan Püspökszilágy

Ráckeve Rád Remeteszőlős Solymár Sóskút Sülysáp Szada Százhalombatta Szentendre Szentlőrinckáta Szentmártonkáta

Szigetbecse Szigetcsép Szigethalom Szigetmonostor SzigetszentmártonSzigetszentmiklós Szigetújfalu Szob

Szokolya Sződ Sződliget Táborfalva Tahitótfalu Taksony Tápióbicske Tápiógyörgye Tápióság Tápiószecső Tápiószele 

Tápiószentmárton Tápiószőlős Tárnok Tatárszentgyörgy Telki Tésa TinnyeTóalmás Tök Tököl Törökbálint Törtel 

Tura Újhartyán Újlengyel Újszilvás Úri Üllő Üröm Vác Vácduka Vácegres Váchartyán Váckisújfalu Vácrátót Vácszentlászló

Valkó Vámosmikola Vasad Vecsés Veresegyház Verőce VersegVisegrád Zebegény Zsámbék Zsámbok


felülvizsgálat erintesvedelm felulvizsgalat AJKA Veszprem Papa Devecser Sümeg Celldömölk Balatonalmadi Balatonfüred villamvedelmi_meres_villamvedelmi_felulvizsgalat_Villamvedelmi_fokozatok_villamvedelmifelulvizsgalat_Gosztolya_Biztonsagtechnika_KFT_eloszto_www.gosztolyakft.huVillamvedelmi_fokozatok_villamvedelmifelulvizsgalat_Gosztolya_Biztonsagtechnika_KFT_lakaseloszto_www.gosztolyakft.huérintésvédelem felülvizsgálata Gosztolya Biztonságtechnika Kft AjkaFelulvizsgalat_Gosztolya_Biztonsagtechnika_KFT_Veszprem_megyeVillamvedelmi_fokozatok_villamvedelmifelulvizsgalat_Gosztolya_Biztonsagtechnika_KFT_www.gosztolyakft.huTúlfeszültséglevezetőszerelés Veszprém Ajka Pápa Sümeg Villamvedelmi_fokozatok_villamvedelmifelulvizsgalat_Gosztolya_Biztonsagtechnika_KFT_villamoseloszto_www.gosztolyakft.huvillamvedelmi_felulvizsgalat_Villamvedelmi_fokozatok_villamvedelmifelulvizsgalat_Gosztolya_Biztonsagtechnika_KFT_eloszto_www.gosztolyakft.huépületvillamosság érintésvédelem felülvizsgálata Gosztolya Biztonságtechnika Kft Ajkavillámhárító felülvizsgálata Gosztolya Biztonságtechnika KFT. Villámvédelmi felülvizsgálatvillamvedelmi_meres_villamvedelmi_felulvizsgalat_Villamvedelmi_fokozatok_villamvedelmifelulvizsgalat_Gosztolya_Biztonsagtechnika_KFT_eloszto_www.gosztolyakft.huvillamvedelmi_felulvizsgalat_Villamvedelmi_fokozatok_villamvedelmifelulvizsgalat_Gosztolya_Biztonsagtechnika_KFT_eloszto_www.gosztolyakft.huvillamvedelmi_meres_villamvedelmi_felulvizsgalat_Villamvedelmi_fokozatok_villamvedelmifelulvizsgalat_Gosztolya_Biztonsagtechnika_KFT_www.gosztolyakft.hutöltőállomás érintésvédelmi tűzvédelmi felülvizsgálat Gosztolya Biztonságtechnika KFTMegvilágításmérés üzlethangosítás, rendezvényhangosítás Gosztolya Biztonságtechnika KFT Ajka Veszprém Nagyvázsony SomlóvásárhelyVillamvedelmi_fokozatok_villamvedelmifelulvizsgalat_Gosztolya_Biztonsagtechnika_KFT_www.gosztolyakft.huHangrendszertelepítés veszprémmegye Celestion JBL Beyma Behringer Pioneer RCF Kempton SAL villamvedelmi_meres_villamvedelmi_felulvizsgalat_Villamvedelmi_fokozatok_villamvedelmifelulvizsgalat_Gosztolya_Biztonsagtechnika_KFT_eloszto_www.gosztolyakft.huvillamvedelmi_felulvizsgalat_Villamvedelmi_fokozatok_villamvedelmifelulvizsgalat_Gosztolya_Biztonsagtechnika_KFT_eloszto_www.gosztolyakft.huföldelés kialakítása érintésvédelmi felülvizsgálat AJKA Veszprem Papa Devecser Sümeg Celldömölk Balatonalmadi Balatonfüredföldelés kialakítása érintésvédelmi felülvizsgálat AJKA Veszprem Papa Devecser Sümeg Celldömölk Balatonalmadi Balatonfüred Gosztolya Biztonságtechnika KFT Ajka Veszprém Nagyvázsony Somlóvásárhely Somlószőlős KolontárVillamos biztonságtechnikai felülvizsgálat Veszprém megye Gosztolya Biztonságtechnika KFT.villamvedelmi_meres_villamvedelmi_felulvizsgalat_Villamvedelmi_fokozatok_villamvedelmifelulvizsgalat_Gosztolya_Biztonsagtechnika_KFT_eloszto_www.gosztolyakft.hu0,4KV elosztószekrények szerelése Veszprém Ajka Pápa Sümeg épületvillamosság villanyszerelés Veszprém Ajka Pápa Sümeg Gosztolya Biztonságtechnika KFT. EX_erősáramú_biztonságtechnika robbanásbiztos berendezés felülvizsgálat www.gosztolyakft.huelosztógyártás villanyszerelés Veszprém Ajka Pápa Sümeg Gosztolya Biztonságtechnika KFT.
villamvedelmi_meres_villamvedelmi_felulvizsgalat_Villamvedelmi_fokozatok_villamvedelmifelulvizsgalat_Gosztolya_Biztonsagtechnika_KFT_eloszto_www.gosztolyakft.hu
villamvedelmi_meres_villamvedelmi_felulvizsgalat_Villamvedelmi_fokozatok_villamvedelmifelulvizsgalat_Gosztolya_Biztonsagtechnika_KFT_www.gosztolyakft.hu
villamvedelmi_meres_villamvedelmi_felulvizsgalat_Villamvedelmi_fokozatok_villamvedelmifelulvizsgalat_Gosztolya_Biztonsagtechnika_KFT_elosztoszereles_www.gosztolyakft.huwww.gosztolyakft.hu_villámvédelmi_érintésvédelmi_erősáramú_tűzvédelmi_felülvizsgálat lakásriasztószerelés www.gosztolyakft.hu

VAGYONV
ÉDELEM
ERŐSÁRAMÚ FELÜLVIZSGÁLATOK
GOSZTOLYA BIZTONSÁGTECHNIKA KFT.E-on regisztrált villanyszerelő


© 2013 Minden jog fenntartva! - Gosztolya Biztonságtechnika KFT.
Adószám: 24716022-2-19 - Cgj.: 19-09-516667
Erősáramú tűzvédelmi felülvizsgálat I Villanyszerelés I Érintésvédelmi felülvizsgálat I Villámvédelmi felülvizsgálat I Riasztó Kamerarendszerek telepítése I Tűzjelző karbantartás I Elosztószekrény gyártás